ZÁMEK HOŠŤÁLKOVÝ - Logo

ZÁMEK HOŠŤÁLKOVY 1582

ZÁMEK HOŠŤÁLKOVÝ - Letecký pohled

Aktuality

Zámek Hošťálkovy - prev
Zámek Hošťálkovy - Slide 1
Zámek Hošťálkovy - Slide 2
Zámek Hošťálkovy - next

Napsali o nás

Historie

Hošťálkovy byly založeny teprve v době tzv. velké kolonizace ve 13. století, první písemná zmínka se uchovala z roku 1281. Obec se nachází v širokém údolí při silnici, která jím probíhá směrem od Krnova.

V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný, zámek Hošťálkovy čp. 26 s areálem je evidovaný v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 16548/8-78. 

Na území obce s rozšířenou působností (Krnovsko) se dochovalo několik zámků a zámeckých areálů, jako například zámek v Branticích, v Linhartovech, ve Slezských Rudolticích, v Dívčím Hradě, ale žádný se nedochoval v tak autentickém stavu. Tyto zámky sloužily jako sklady zdravotnického zásobování a v rámci přestaveb byly zničeny všechny cenné detaily, jako jsou původní stropní konstrukce, okenní výplně, původní dveře a podlahy, štuková výzdoba atd. Zámek v Jindřichově ve Slezsku byl využíván jako ústav sociální péče pro dospělé, ale rovněž prošel generální opravou ve 2. polovině 20. století a interiér byl až na několik místností zcela znehodnocen. Zámek byl postavený na místě bývalé tvrze a písemně doložený v roce 1582. Spolu s hospodářskými objekty tvořil zámek komplex budov komunikačně propojených. K zámku dnes přísluší zámecký park, avšak původní zahrady, květinová a zeleninová, byly zrušeny. Středověká, eventuelně renesanční kamenná ohradní zeď byla v minulosti poškozena a její zbytky v roce 1966 zbořeny, zůstala stát romantická brána s torzem staršího zdiva a faksimilemi erbů. Zrušeno bylo také biedermeierové oplocení budovy i vnitřního dvoru.

Je nejvýznamnější památkou obce, ale i celého regionu, jeho historie je svázána s významnými rody Skrbenských a Arco. Svou současnou podobu získal zámek v 18. století a při opravách skončených v roce 1831. 

Zámek Hošťálkovy je patrová budova půdorysu ve tvaru písmena U. Obě křídla obepínající čestný dvůr s kašnou zdobenou litinovou sochou Bakcha, jsou zakončeny vížkami, pod kterými jsou dva průjezdy. Přízemí i piano nobile jsou propojené vnitřní chodbou u stěn do nádvoří. Mansardové střechy ukrývají řadu pokojů. V přízemí je kaple Nejsvětější Trojice, ve které se zachovalo původní vybavení z 18. století s cennými detaily, oltáři, světly, obrazy a nástěnnými malbami známých moravských malířů s víděňskou orientací, barokní varhany a šestiúhelnou břidlicovou podlahou. Hlavní schodiště jsou zdobena štuky, dekorativními vázami, dřevěnou barokní balustrádou a pěti, do kruhu komponovanými, malbami velmi dobré úrovně, které jsou dílem moravského malíře Jana Františka Jablonského. Malby v interiéru zámku jsou datovány rokem 1786 a byly naposledy restaurovány J. Wolným v roce 1838, některé pak v 1. polovině 20. století zalíčeny. Svou kvalitou a náměty patří malby hošťálkovského zámku k ojedinělým památkám kraje a zasloužily by si urychlené restaurování a odkrytí zabílených částí v místnostech v patře.

Prohlídka

Důležitá data

ZÁMEK HOŠŤÁLKOVY kulturní památka ÚSKP ČR r. č. 16548/8-78 Areál zámku v Hošťálkovech představuje samotnou budovu zámku, zámecký park s objekty, nádvoří s kašnou a hospodářské budovy.

Archivní prameny jednoznačně neupřesňují dobu vzniku tvrzi v Hošťálkovech.

 • 1377 Při dělení Opavska připadly Hošťálkovy k dílu knížete Hanuše a držel je Mikuláš z Vidbachu, který měl ve znaku leknín a který se od následujícího roku podle vsi tituloval.
 • Začátek 15. století - obec se osamostatnila.
 • 1477 - 1566 opět spojené s linhartovským panstvím, spravovali je páni z Fulštejna a Vladěnína.
 • 1566 získala hosťálkovské panství sestra Lacka Ojíře z Fulštejna Magdaléna, která se provdala za Jiřího Tvorkovského z Kravař.
 • 1578 po její smrti obdržela Bohunka Kravařská ze Šlezvic jako dědictví ves Hošťálkovy s dvorem a s manželem Janem Skrbenským zahájili stavbu svého sídla.
 • 1582 v pozůstalosti uvedena trvz Hošťálkovy (zřejmě malý renesanční zámek).
 • 1600 vlastnil panství známý spisovatel Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště
 • 1686 vlastnil renesanční tvrz jeho syn Jan Kryštof. Za něj byla tvrz zčásti stržena a zčásti přebudována na trojkřídlý raně barokní zámek téměř v současné podobě.
 • 1725 nekatolická větev Skrbenských vymřela a statek získali jeho bratranci Karel František a Leopold Jiří Skrebenští z Hříště.
 • 1767 Karl Traugott Skrbenský zámek upravil a dostavěl (kaple, nástavba západního křídla, reprezentativní schodiště, štuková výzdoba, nástěnné malby Jana Františka Jablonského). Zámek se stal kulturním centrem širokého okolí, působila zde známá kapela.
 • 1831 Jeho vnuk stejného jména zámek neudržel a spolu s panstvím jej odprodal hraběti Karlu Strachwitzovi za 40.000 zlatých. Sňatkem jeho dcery Antonie se pak dostal do majetku hraběcího rodu Arců.
 • 1837 Jindřich z Arca provedl další úpravy zámku po požáru: byl přistavěn balkonový portikus a vestavěné pokoje do podkroví, čímž změnili tvar střech v jižním i severním křídle.
 • 1848 došlo k přepadení hošťálkovského zámku, kterého se prý účastnilo na 2 000 lidí, přičemž jeho vlastník, hrabě Jindřich Arco, byl postřelen a zámek z části vydrancován. Díky národní gardě Města Albrechtic bylo toto hnutí potlačeno a sedm vůdců bylo roku 1849 odsouzeno ke kratšímu vězení.
 • 1945 byl zámek zkonfiskován.
 • 1952 využíván jako domov důchodců Československou církví husitskou.
 • 1962 Ústav sociální péče pro mentálně postižené (Okresní národní výbor a Moravskoslezský kraj).
 • 2007 soukromá společnost ALKI spol. s r. o.
 • 2015 nezisková organizace Spolek Renesance z. s.

Zámek Hošťálkovy čp. 26 je patrová budova půdorysu ve tvaru písmena U. Obě křídla obepínající čestný dvůr s kašnou zdobenou litinovou sochou Bakcha, jsou zakončeny vížkami, pod kterými jsou dva průjezdy. Přízemí i piano nobile jsou propojené vnitřní chodbou u stěn do nádvoří. Mansardové střechy ukrývají řadu pokojů. V přízemí je kaple Nejsvětější Trojice s původním vybavením. Nástěnné malby Jana Františka Jablonského jsou dochovány na reprezentativním schodišti a pod nátěry i v pianu nobile. Na severozápad od zámku se rozprostírá přírodně krajinářský park o rozloze 3 ha s významnými dřevinami, doplněn drobnou kamennou historizující architekturou v zadní části, kamennou vyhlídkou a oranžérií s terasou. Hospodářský dvůr je umístěný podél silnice směrem jihovýchodním.

Galerie

Letecký snímek
Letecký snímek Letecký snímek
SAM_8262_result
SAM_8262_result SAM_8262_result
SAM_8273_result
SAM_8273_result SAM_8273_result
SAM_8274_result
SAM_8274_result SAM_8274_result
IMG_2796_result
IMG_2796_result IMG_2796_result
IMG_2801_result
IMG_2801_result IMG_2801_result

Kontakt

Kudy k nám?